Dil:
  • Turkish
  • English

AB Konseyi Dönem Başkanlığı

0

Avrupa Birliği Estonya Dönem Başkanlığı Öncelikleri

Estonya, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı’nı 1 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla Malta’dan devralacak olup, 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacak olan Bulgaristan Dönem Başkanlığı’na kadar 6 ay süreyle yürütecektir. 1 Mayıs 2004 tarihinde AB üyesi olan Estonya, Dönem Başkanlığı görevini ilk kez üstlenmektedir.

Estonya Dönem Başkanlığı öncelikleri “açık ve yenilikçi bir Avrupa ekonomisi” , “güvenli bir Avrupa”, “dijital bir Avrupa ve verinin serbest dolaşımı” ile “sürdürülebilir ve kapsayıcı bir Avrupa” olarak sıralanmaktadır.

Estonya Dönem Başkanlığı’nın sloganı “Dengeye dayanan birliktelik” olarak belirlenmiştir. AB çeşitli alanlarda ciddi sınamalardan geçmektedir. Ekonomi alanındaki sorunların henüz tam olarak çözülemediği ancak daha da önemlisi Brexit, popülizmin yükselişi, göç ve güvenlik endişeleri gibi Birliğin geleceğine şekil verecek konuların gündemde yer aldığı bir dönemde görevi üstlenecek olan Estonya’nın, farklı görüş, gelenek ve çıkarlar arasında bir denge bulmaya çalışacağı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede Estonya Dönem Başkanlığı, bilgi tabanlı büyümeyi ve rekabeti desteleyecek açık ve yenilikçi bir ekonominin yaratılmasını hedeflemektedir. Bu hedefe yönelik olarak Dönem Başkanlığı’nın öncelikleri arasında, AB’nin dört temel özgürlük alanı olan malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının güçlendirilmesi, ticaret anlaşmalarının geliştirilmesi, iş kurmanın ve hizmet sunumunun mümkün olduğunca kolaylaştırılması, şirketler için yeni kaynaklar sağlanması, bankacılık sektörünün istikrarlı hale getirilmesi, iyi işleyen bir elektrik piyasasının oluşturulması ve vergi kaçakçılığının engellenmesi yoluyla adil rekabetin sağlanması yer almaktadır.

AB’nin küresel düzlemde birlikte hareket etmesinin ve birliğini korumasının hayati önemde olduğu Dönem Başkanlığı tarafından vurgulanmakta ve ancak bu sayede AB vatandaşlarının güvenliğinin sağlanabileceği, barışa katkıda bulunulabileceği, refahın ve istikrarın sürdürülebileceği ifade edilmektedir. Bu amaçlara hizmet edebilmek amacıyla Dönem Başkanlığı öncelikleri arasında, terörizm ve organize suçla mücadelenin güçlendirilmesi ve iç güvenliğin güçlendirilmesinin yanı sıra dış sınırların korunması adına işbirliğinin artırılması ve en ileri teknolojinin kullanılması yer almaktadır.

Bu alandaki diğer öncelikler göç krizinin aşılması için çalışmalara devam edilmesi, Avrupa Ortak İltica Sistemi’nin reforme edilmesi, doğudaki komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi, savunma harcamalarının artırılması, Avrupa savunma işbirliği ile AB-NATO işbirliğinin güçlendirilmesi olarak sıralanmaktadır.

Estonya Dönem Başkanlığı’nın bir diğer öncelik alanı teknolojik gelişmelerden en üst seviyede fayda sağlayarak bunu vatandaşların, iş dünyasının ve hükümetlerin hizmetine sunmaktır.

Bu kapsamda Dönem Başkanlığı’nın öncelikleri, sınır ötesi elektronik ticaret ve elektronik hizmetlerin geliştirilmesi, Avrupa çapında modern ve güvenli elektronik iletişimin sağlanması, yeni yenilikçi hizmetlerin ortaya çıkabilmesini sağlayacak ortamın yaratılması ve günlük yaşamı kolaylaştıracak sınır ötesi dijital kamu hizmetlerinin geliştirilmesi olarak ifade edilmektedir.

Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir Avrupa için kaliteli eğitime, istihdama, hizmetlere ve vasıfların geliştirilmesi için çeşitli olanaklara erişimde eşit fırsat sağlanması gerektiğini vurgulayan Estonya Dönem Başkanlığı bu çerçevede işçilerin hareketliliği ve kişilerin serbest dolaşımı konularındaki kuralların modernize edilmesi, iş piyasasında eşit imkanların sunulması ve sosyal içermeyi öncelikleri arasında saymaktadır.

Diğer taraftan, sürdürülebilir bir Avrupa için daha temiz bir çevrenin önemine işaret edilerek daha sürdürülebilir bir çevrenin öncelikler arasında yer aldığı ifade edilmektedir.

Estonya Dönem Başkanlığı, yeni üçlü Dönem Başkanlığı’nın (Trio) ilk ülkesidir. Estonya ile birlikte Bulgaristan ve Avusturya Trio’nun diğer ülkeleridir. Estonya, Bulgaristan ve Avusturya üçlü Dönem Başkanlığı süresince öncelik verilen konuların AB’nin Stratejik Gündeminde yer alan beş öncelik ile örtüştüğü görülmektedir. Bahse konu beş öncelik; “istihdam, büyüme ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik Birlik”, “sosyal, ekonomik ve kültürel hakları koruyan vatandaş odaklı sosyal bir Birlik”, “ileriye dönük iklim değişikliği politikasına sahip bir Enerji Birliği”, “özgürlük, güvenlik ve adalet alanı sağlayan siyasi bir Birlik” ve “küresel aktör rolüne sahip güçlü bir Birlik” olarak sıralanmaktadır.

Estonya Dönem Başkanlığı Resmi Web Sitesi için lütfen tıklayınız.

 

Comments are closed.