Dil:
  • Turkish
  • English

Türkiye’nin Katılım Süreci için AB Stratejisi

0

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından katılım sürecini hızlandırmak ve bu süreçten en üst düzeyde faydalanmak için dört platform üzerine kurulu bir “Türkiye’nin Katılım Süreci için Avrupa Birliği Stratejisi” hazırlanmıştır. 4 Ocak 2010 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Strateji hem müzakere sürecine politik etkenlerden bağımsız farklı bir bakış açısı getirmeyi, hem de kamuoyunu bilgilendirerek, farkındalığın ve sürece desteğin artırılmasını amaçlamaktadır.

Stratejinin birinci platformu, resmi müzakere sürecidir; açılan ve teknik olarak açılması mümkün olan fasıllardaki çalışmaları kapsamaktadır. Bu bağlamda özellikle açılış ve kapanış kriterlerinin karşılanması için yapılacak çalışmalar ele alınmaktadır.

Stratejinin ikinci platformu ise fasılların açıldığına, askıya alındığına veya bloke edildiğine bakılmaksızın Türkiye’nin kendi öncelikleri ve takvimi çerçevesinde AB müktesebatını benimsemek için ortaya koyduğu bir plandır. Bu bağlamda hedef, 2013 yılı sonuna kadar, AB Müktesebatı’na en üst düzeyde uyum sağlamaktır. Birinci ve ikinci platformun izlenmesi ve yönlendirilmesindeki en etkin mekanizma, İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi’dir (İKUK). Devlet Bakanı ve Başmüzakereci başkanlığında, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın AB Daimi Temas Kişilerinin katılımıyla toplanır.

Stratejinin üçüncü platformu gerek ülkemizin demokratikleşmesi, gerek AB süreci açısından belirleyici olan siyasi kriterler alanındaki çalışmaları kapsamaktadır. Siyasi kriterlerin koordinasyonu ve izlenmesi, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci, Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlarından oluşan Reform İzleme Grubu (RIG) tarafından yapılmaktadır. RİG, bir yandan gerçekleştirilen siyasi reformların uygulamasını izlerken, diğer yandan yeni reformlar için katalizör vazifesini üstlenmektedir.

Stratejinin dördüncü platformu ise diğer üç platformu destekleyen iletişim stratejisidir. Türkiye’de ilk defa AB’ye ilişkin iç ve dış kamuoyuna yönelik “İletişim Stratejisi” hazırlanmış ve 2010 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Hem iç kamuoyunu AB süreci hakkında doğru bilgilendirmeyi, hem de AB ülkelerindeki önyargıları kırmayı hedefleyen AB İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında, Türkiye’de ve AB üyesi ülkelerde her yıl irili ufaklı yüzlerce etkinlik düzenlenmekte ya da desteklenmektedir.

Türkiye’nin Katılım Süreci için AB Stratejisine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Comments are closed.